VEGIWASH

10.6.2005 00:00
Zdravá výživa

Mnoho položek v lidské stravě je během produkce do jisté míry vystaveno působení některé formě pesticidů. Ovoce a zelenina jsou chemicky ošetřovány nejen během pěstování, ale i při manipulaci v obchodě. Před sklizní i v jejím průběhu jsou aplikovány pesticidy ve formě insekticidů, fungicidů, herbicidů, látek na hubení roztočů a hlodavců apod. Například jablka jsou takto ošetřena v průměru až 28 krát. Pro dosažení lepšího vzhledu při prodeji se nanáší parafin. Jelikož většina těchto kontaminujících látek (pesticidy, prach a nečistoty usazené během dopravy...) nejsou rozpustné ve vodě, proto pouhé oplachování potravin je málo účinné a kontaminační látky se dostávají do našeho organismu. Běžná mýdla či chloridové přípravky jsou nedostačující k odstranění tohoto znečištění a nejsou k tomuto účelu ani doporučena. A navíc samy mohou být v některých případech toxické.

Po mnoha letech mlčení, si vědci a lékaři na celém světe postupně začínají uvědomovat, že zbytky pesticidů, které se nacházejí na povrchu ovoce a zeleniny představují velké zdravotní riziko. Současné zdravotní problémy jako nárůst některých forem rakoviny, nebo snížení mužské plodnosti, autismus, nervové poruchy, nesoustředěnost připisují právě rostoucímu používání pesticidů v moderním zemědělství.

"Pesticidy se občas testují jednotlivě, ale není nic známo o tom, jak působí pesticid A a pesticid B společně a co se stane pak. Když uvážíte, že každý z nás má ve svém těle stovky chemikálií, které před 50 nebo 60 lety na planetě neexistovali, pak si uvědomíte složitost problému" uvedl Vyvyan Howard, vedoucí odborného týmu z university v Liverpoolu, který se touto problematikou zabývá.

VEGIWASH byl specielně vyvinut, aby účinně a bezpečně odstraňoval tato znečištění. V opačném případě jsou blahodární účinky ovoce a zeleniny těmito látkami znehodnocovány.

WEGIWASH se snadno používá, čistí ovoce a zeleninu a obnovuje jejich přírodní charakter.

INFO:

 • Analýzy provedené nezávislými laboratořemi ukázali, že WEGIWASH odstraní z povrchu až 97 % zbytků pesticidů.
 • Výzkumní ústav zemědělský ve Francii zveřejnil informaci, že každý Francouz zkonzumuje ročně až 1,5 kg nejrůznějších znečišťujících látek, z nichž některé jsou pesticidy.
 • Děti konzumují více potravin v porovnání na kg lidské váhy než dospělí. Přitom jsou děti daleko citlivější ke škodlivým účinkům pesticidů, protože jejich orgány, imunitní a nervový systém jsou ještě ve vývoji.
 • Podle prohlášení Světové zdravotnické organizace zaviní pesticidy ročně asi 3 miliony případů různých a 200 000 smrtelných otrav pouze v jižních zemích.
 • Dánští vědci odhalili, že pesticidy mohou ovlivnit kvalitu a kvantitu spermatu.
 • V roce 1992 Americká akademie věd došla k závěru, že konzumace zbytkových pesticidů v potravě byla příčinou asi 1 400 000 úmrtí na rakovinu v průběhu pouhé jedné generace.
 • Některé pesticidy, které byly v Evropě zakázány pro svou vysokou toxicitu (ovšem používají se jinde) se dnes vracejí jako bumerangy. VEGIWASH je ekologický a biologicky odbouratelných v přírodě.

  O pesticidech

  Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách potravin i krmiv. Podle biologické účinnosti se dělí na insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy a další. S rozšířením aplikace pesticidů vzniklo však i mnoho problémů. Dostalo se tak do oběhu tisíce tun chemických sloučenin, mnohdy dosti toxických nebo s jinými nežádoucími vlastnostmi. Nadměrné používání pesticidů a jiných cizorodých látek se projevuje v konečné fázi zvýšenou zátěží organismů a narušení jejich fyziologických procesů. Pesticidy se dnes používají na 95 % zemědělské půdy. Účinku pesticidních látek jsou vystaveny všechny složky biosféry - vzduch, půda, voda, ale i rostliny a živočichové.

  Voda

  Pesticidy, které byly použity na velkých plochách, mohou být prudkými dešti splaveny do toků řek, rybníků a oceánů. Zdrojem znečištění se mohou stát havárie odpadních vod, které jsou způsobeny únikem užívaných pesticidů. Při průniku z ploště chemicky ošetřovaných zemědělských pozemků se mohou pesticidy stát zdrojem znečištění podzemních vod. Nejčastějšími škodlivinami v podzemních vodách jsou: organické znečištění, ropné uhlovodíky, těžké kovy, pesticidy, dusičnany a ostatní soli.

  Vzduch

  Rozprášené pesticidy, které nedosáhnou rychle povrchu země nebo hladiny vody, mohou být větrem unášeny ve velkých množstvích do značné vzdálenosti

  Země

  Průnik pesticidů v půdě je zpravidla minimální, ale záplavy je mohou odplavit do velkých vzdáleností a způsobit např. otravy ryb. Chemicky stabilní pesticidy, především DDT, jsou považovány za jedny z nejnebezpečnějších odpadů. Pesticidy jsou aplikovány skoro na celé ploše orné půdy

  Negativní jevy obecně:

 • většina z pesticidů není úzce specifická, ale usmrcuje či intoxikuje širší spektrum živočichů, jejich zásah je nespecifický - kromě "škůdce" hubí i ostatní organismy, zejména edafon (po několika letech může dojít až ke kolapsu půdní úrodnosti)
 • je faktorem narušování zoogenofondu v naší krajině
 • přímo ohrožuje fytogenofond
 • v půdě zůstávají dlouhodobě jejich zbytky (rezidua) a začleňují se do potravních řetězců a hromadí se v mnohých organismech
 • narušují funkci hormonů v těle různých živočichů včetně člověka obdobně jako v organismech vznikají při koloběhu pesticidů v přírodě rozkladné produkty, které mohou být jedovatější než původní látka
 • dlouhodobé používání vedlo v řadě případů ke vzniku odolnosti (rezistenci) hmyzu nebezpečné pro lidské zdraví (např. riziko vzniku rakoviny, poruchy reprodukce) zvýšené hladiny chlorovaných pesticidů v biomase vyvolávají u predátorů změny psychiky, které mohou vyústit až ke kanibalismu vlastních mláďat
 • snižování rozmnožovacího potenciálu zasažených organismů (u některých druhů ptáků dochází k poruchám reprodukčního cyklu, k opožděné ovulaci, k poruchám v kladení vajec, ztenčení skořápky vajec - jejich rozmačkání pod samicí apod.) použití insekticidů vede k likvidaci některých skupin opylovačů, a tak k sterilitě jedinců a rozpadu populací na nich závislých rostlinných taxonů
 • kumulace v organismech vede k poškození živočichů stojících výše v potravní pyramidě (ptáci, člověk,..); nebezpečí pesticidů tkví také v tom, že mnohé fyziologické poruchy se nemusí dlouho projevit a teprve po překročení určité hranice koncentrace reziduí biocidů prudce vzroste mizení druhů zejména ukončujících potravní řetězce (např. dravců) nezřídka se skrytý vliv pesticidů projeví až v kritických situacích, např. po delším hladovění, při náhlé změně diety, při dlouhotrvajícím deštivém počasí apod., kdy pak dochází k hromadným úhynům
 • koncentrace biocidů úměrně stoupá s postavením druhu v potravním řetězci, takže nejvíce jsou ohroženi dravci, příp. mrchožrouti, živící se uhynulými živočichy
 • každý prostředek má ochrannou lhůtu, po kterou se nesmí používat jako krmivo, ovšem volně žijící živočichové ošetřené rostliny konzumují a jsou tedy jeho vlivům bezprostředně vystaveni
 • V posledních desetiletích do oběhu živin čím dál více pronikají i produkty našeho neuváženého průmyslového hospodaření, tedy všemožné jedy. Učeně se tomu říká průnik reziduí cizorodých látek do potravin. Zůstává otázkou za jak dlouho se takové zvíře či plodina dostane na náš stůl.

  VEGIWASH můžete zakoupit na 001shop.cz
 • Související články

  Děti a pesticidy...

  22.9.2006 00:00

  Pesticidy a dětská leukémie

  29.3.2006 00:00

  Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Přikládám komentář ke škodlivým účinkům kouření. Jsem...
  Cesmína  |  25.6.2005 11:24

  Kuřákům prostě není pomoci
  Cesmína  |  25.6.2005 11:25

  A co pomoci nekuřákům,kteří jsou nuceni dýchat ten smrad od...
  Pája  |  1.7.2005 18:00

  Kouření je všeobecný problém. Nejvíce jsem pocítila bezohlednost...
  Helejna  |  8.7.2005 17:23

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *